List of Persian/Iranian Events for 2008-06-20

  San Jose Human Rights Seminar June 20 - 22

  Bay Area - South Bay Friday - June 20, 2008     08:00 AM

  Iranian Society for Human Rights is pleased to announce its sponsorship of a three-day seminar on the challenges facing the Iranian human rights community, scheduled to be held June 20 - 22 at:  San José City Hall
  200 East Santa Clara St.
  San José, CA 95113

  The purpose of this non-partisan event is to go beyond exposing the Islamic Republic’s sorry human rights record and address the kind of impediments to human rights progress that emanate from the country’s tradition, culture and behavioral patterns. Participants in the eight panel discussions will include Iranian human rights activists and scholars currently residing in the U. S., Canada and Europe. Details of the seminar’s programs and registration for the seminar are available on the web site of the Iranian Society for Human Rights: www.humanrightsforiran.org

  سمینارحقوق بشر در ایران 20- 22 ژوئن سن خوزه، کالیفرنیا

  Bay Area - South Bay Friday - June 20, 2008     09:00 AM

  جـمـعـيــت ايــرانـی حـقــوق بـشــر

  صلح، عدالت ومنزلت انسانی برای همه

  529 North 6th Street, San Jose, CA 95112 Phone: 408.275.9836
  www.HumanRightsforIran.org

  سمینارحقوق بشر در ایران
  20- 22 ژوئن سن خوزه، کالیفرنیا

  در چهار دهه گذشته، ایرانیان معترض به استبداد حاکم بر کشور، در افشای نفی و نقض حقوق بشر فعال بوده ودر جلب توجه جهانیان به ماهیت ضد دموکراتیک عناصر ومنافع مسلط بر ایران دست آوردهای قابل تقدیری داشته اند.

  در سالهای اخیر، اینگونه فعالییتها گسترش یافته و دفاع از حقوق بشر برای دگر اندیشان ایران ارج و اولویت بیسابقه ای یافته است . با وجود این تحول امید بخش، هنوزتعدادایرانیانی که بطور مستمر و مشخص برای ترویج فرهنگ حقوق بشر کوشش میکنند اندک است و بندرت دیده میشود که برخورد با وضعیت حقوق بشر در ایران از محکوم کردن رژیم و متهم کردن صاحبان قدرت به شقاوت و قانون شکنی فراتر رود. در دو دهه ا خیر، پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی تحقیقات بد یع و بارزی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند که توجه ناظرین بین المللی را جلب نموده ولی ایرانیان مقیم خارج به اینگونه مطالعات توجه کافی نداشته اند. بخش عمده ای از گزارشهای مستند در باره نقض حقوق بشر در ایران بوسیله سازمانهای بین المللی تهیه و منتشر شده و کمک جامعه ایرانی به این سازمانها بسیار ناچیز بوده است.

  جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا، سمینار سه روزه ای برای طرح بحثی گسترده و فراجناحی(non-partisan) در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و کندوکاو چالشهائی که در برابر فعالان حقوق بشر قرار دارد را بر گزار میکند. این سمینار از 20-22 ماه جون در سال 2008 در شهر سن خوزه کالیفرنیا برگزار خواهد شد . ادرس محل بر گزاری ان :

  San Jose City Hall,
  200 East Santa Clara Street,
  San Jose, CA, 95113

  واژه فراجناحی (non-partisan) در جوامع باز به بینش و عملکرد مافوق مواضع و تمایلات خاص ایدئولوژیک اطلاق میشود. فراجناحی بودن در رابطه با حقوق بشر به معنی بیطرفی، غیر سیاسی و یا غیر ایدئولوژیک بودن نیست، بلکه مفهوم آن بر این فرض استوار است که در رابطه بین مردم و دولت و نیز در روند تکامل و تعیین معیار ها و ارزشهای حاکم بر زندگی انسانها، تصمیمات حقوقی و مدنی باید متاثر از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. گفتن ندارد که تاکنون هیچ کشوری تمامی اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را مراعات نکرده است و این نزدیکی یا دوری به مراعات این اصول است که درجه مّدنیت ویا دموکراتیک بودن هر جامعه ای را تعیین میکند. لذا اگر تجربیات تاریخی رامعیار قرار دهیم، آن دسته از احزاب و گروههائی که دستیابی به خواسته های خود را فقط از طریق بکارگیری روشهای دموکراتیک میسر میدانند، باید حمایت فرا جناحی از حقوق بشر را متمّم و مکّمل برنامه ها و فعالیتهای خود محسوب دارند. برگزارکنندگان سمینار بر این باورند که نهضت نوپای دموکراسی ایران نیاز مبرمی به اشاعه اهمیت سیاسی و اجتماعی بینش و رفتار فراجناحی با مسائل و مقولات حقوق بشر دارد.

  هدف دیگر سمینار این است که گفتمان حقوق بشر را از توجه منحصر به عملکرد و ادعا ها و توجیهات حکومت فراتر برده و چالشهائی را که در زمینه های رفتاری و فرهنگی و تاریخی در برابر رعایت و احترام به حقوق بشر در جامعه ایران قرار دارند مورد مطالعه قرار دهد، چرا که کوتاهی در شناخت، پذیرش و ارج نهادن به تکّثر عقیده و سلیقه و گوناگونی اولؤیت های ارزشی در جامعه تنها به صاحبان قدرت سیاسی و توده های مردم محدود نبوده، بلکه در رفتار و گفتار بسیاری از دگر اندیشان و مخالفین رژیم حاکم نیز متبلور است. ما بر این باوریم که بر خورد قاطعانه با این واقعیت بخشی تفکیک ناپذبر از مبارزه برای ترویج فرهنگ حقوق بشر و حرکت بسوی دموکراسی است.

  البته بر این نکته باید تاکید کرد که در هنگام دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در قلمرو سیاسی و اجتماعی و یا برخورد با تبعیضات قضائی توجه ما به نهاد های حکومتی و مسئولین دولتی معطوف خواهد بود، ولی وقتی که سخن از اصول حقوق بشر و یا شکستن تابوها و عادات تبعیض آمیز سنتی به میان میاید، ضروری است که بحث با نگاه انتقادی به خویش و جامعه ایران توأم باشد.

  بسیار دلگرم کننده است که گفتگو در باره حقوق بشر در بین دانش آموختگان ایرانی بصورت امری رایج در آمده است، اما استبداد حاکم برکشوراجازه نمیدهد که فعالان درون مرز سازمانی تشکیل دهند و اعتقادات و خواستهای خود را در سطح جامعه مطرح کنند. این فرصت تاریخی برای ایرانیان مهاجر و تبعیدی وجود دارد و ارتباطات اینترنتی امکان پذیر کرده است که فعالان خارج از کشورکوششهای خود برای دفاع از مبارزان درونمرز و ارتقاء فرهنگ حقوق بشر در جوامع ایرانیان را در تماس و مشورت مستمر با همفکران و همرزمان خود در داخل کشور به پیش برند.

  جمعیت ایرانی حقوق بشر
  برگزارمیکند
  سمینار حقوق بشر در ایران
  سن خوزه، کالیفرنیا 20-22 ژوئن، 2008
  San Jose, City Hall …………………………………………………………………………………………………………………………….
  جمعه 20 ژوئن:
  9:00 - ثبت نام و آشنائی
  10:00 - 10:30- مراسم گشایش سمینار
  10:30 - 12:30 - اولین میز گرد:
  حقوق بشر و رفاه اقتصادی: گا می فراتر از آزادیهای مدنی و اجتماعی
  - مهدی کوهستانی نژاد - دکتر کاوه احسانی
  12:30- 14:00- ناهار
  14:00-15:30- دومین میز گرد :
  حقوق اقلیتهای قومی و جنسی
  - آراز- م– فنی - آرشام پارسی
  15:30-16:00 یورش مرگبار جمهوری اسلامی به روشنفکران مبارز
  پرستو فروهر
  16:30 - 16:00- تنفس
  16:30 - 18:30 - سومین میز گرد:
  بیاد آر : بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1988 (1367)
  - دکتر عبدالکریم لاهیجی - منیره برادران
  - ایرج مصداقی - بهاره منشی رودسری
  - دکتر هادی قائمی
  18:30 - 019:0 - سخنرانی
  موانع فرهنگی و رفتاری تحقق حقوق بشر در ایران
  - مهرانگیز کار
  0 20:0 - شام و موسیقی
  شنبه 21 ژوئن
  9:00 - 10:30- چهارمین میز گرد:
  آزادی مذهب، عرفی گرائی و منزلت شهروندی
  - دکتر ژاله پیر نظر - ندا شهید یزدانی
  - فریارنیکبخت
  10:30 - 12:30 - پنجمین میز گرد:
  جهانشمولی حقوق بشر، نسبیت گرائی فرهنگی در گفتمان پژوهشگران (این برنامه بزبان انگلیسی خواهد بود).
  - دکتر رضا افشاری - دکتر انتونی چیس
  12:00 - 14:00- ناهار
  14:00- 14:30- سخنرانی :
  گزینه فراجناحی برای ترویج و دفاع از حقوق بشر
  - دکتر منصور فرهنگ
  14:30-16:30 - ششمین میز گرد:
  نقش زنان در طرح و ترویج حقوق بشر در ایران
  - مهرانگیز کار - فریبا داودی مهاجر
  - الهه امانی
  16:30- 17:00- تنفس
  17:00 -19:00 - هفتمین میز گرد:
  حقوق انسانی در گیرودار سنت و نوآوری: شواهدی از ادبیات فارسی
  - دکتر احمد کریمی حکاک - دکتر ناهید مظفری
  - دکتر علی فردوسی
  19:00 - 19:30- سخنرانی:
  پیش شرطهای زیر بنائی رعایت حقوق بشر در ایران
  - دکتر عبدالکریم لاهیجی
  یکشنبه 22 ژوئن
  10:00 - 12:00- هشتمین میز گرد:
  پاراداکس حقوق بشر در روابط بین الملل
  - دکتر منصور فرهنگ - دکتر عبدالکریم لاهیجی
  - محمد رضا معینی - دکتر هادی قائمی
  12:00-14:00- ناهار
  14:00 - 17:00- نهمین میز گرد:
  جنبشهای نوین اجتماعی و کار در ساختارهای شبکه ای:
  - پرستو فروهر - آرشام پارسی ( سازمان دگر باشان ایرانی)
  - سهیلا وحدتی ( کمپین بر علیه سنگسار) - محمد رضا معینی (سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز)
  - حسین ماهوتیها ( کانون دفاع از حقوق بشر)
  - گرداننده دکتر علیرضا عزیزی (عفو بین الملل و بخش هماهنگی خاورمیانه در عفو بین الملل آمریکا )
  17:00- 17:30- برنامه پایانی.
  ………………………………………………………………………………………………………………………………
  www.humanrightsforiran.org
  E-Mail: info@humanrightsforiran.org
  Phone: 408-275-9836

  Iranian-American Social Mixer

  Bay Area - San Francisco Friday - June 20, 2008     01:40 PM

  The Iranian American Bar Association (IABA), Iranian American Medical Association (IAMA), and Society of Iranian Professionals (SIP)are hosting a Social Mixer for all Iranian-American Professionals interested in networking opportunities.

  The cover charge is $10 and proceeds from the event will be utilized to assist Iranian-American students in need finance their professional education.

  When: Friday June 20, 6 pm - 9 pm
  Where: Palms at Luxor Restaurant (Nayeb)
  101 Brentwood Dr
  South San Francisco, CA
  (650)737-7900

  art exhibit - Timeless Beauty

  Bay Area - San Francisco Friday - June 20, 2008     05:00 PM

  art exhibit - Timeless Beauty
  a special exhibit of the works of Nasser Ovissi
  On the occasion of the 50th anniversary
  of his artistic activities
  Hourian Fine Art Galleries, 1843 Union St
  San Francisco, CA 94123. 415.346.6400
  www.hourianart. com, houriangallery@ aol.com
  Come meet the artist at the reception on
  Friday, June 20, 2008, 5-9 PM. Exhibition continues through
  June 30. Hours: 11 AM – 6 PM, 7 days a week

  A MEGA INTERNATIONAL PARTY "WHITE NIGHTS"...WATERFRONT SUMMER PARTY UNDER THE STARS W/ 4 SEPARATE ROOMS & MUCH MORE!

  Bay Area - San Francisco Friday - June 20, 2008     08:30 PM  Lecture by Mr. Bazargan

  Bay Area - South Bay Friday - June 20, 2008     09:15 PM

  In the Name of God, the Compassionate, the Merciful

  Highlights

  ------------

  Bonyad: Mr. Bazargan, ابعاد سه گانه شرک و توحید

  Bonyad: Audio files of the recent lectures are now available at http://www.bonyadet owhid.org/ media1.htm  ICCNC: Lecture by Mr. Bazargan - June 21, 2008 (7:30pm)

  ICCNC: Annual Whitewater Rafting (6/21)

  Program for Friday June 20, 2008

  ============ ========= ========= ========= ========= ========= ====

  GUEST SPEAKER: Mr. Bazargan

  TOPIC: ابعاد سه گانه شرک و توحید  LOCATION: One West Campbell Ave, Campbell, CA 95008

  Roosevelt Room (Q-80)

  http://www.ci.campbell.ca.us/Recreation/downloads/CCCdirmap4email.pdf

  http://www.ci.campbell.ca.us/Recreation/downloads/CCCMap4email.pdf

  SCHEDULE:

  Time Description

  7:30 Quran class by Mr. Akbari

  8:45 Break

  9:00 Announcements

  9:15 Guest Speaker

  10:30 Q&A

  10:45 End of Program  Mr. Abdolali Bazargan has spent much of his life devoted to the study and teaching of the holy Quran. He was one of the founders of Tehran University Islamic Societies Cooperation. He has authored many books on Islam. Currently he resides in Orange County and works with Ebn-Sina Educational/ Cultural Institute in Irvine and IMAN Foundation in Los Angeles.

  For info about Mr. Bazargan check http://www.bazargan .com/abdolali/ default.htm  Upcoming Programs

  ------------ --------- --------- ---

  June 20th: Mr. Bazargan, ابعاد سه گانه شرک و توحید

  June 27th: Family night (potluck)

  Community Announcements *

  ============ ========= ========= ========= ========= ========= ======  Islamic Cultural Center of Northern California (ICCNC)

  ------------ --------- --------- --------- --------- --------

  www.iccnc.org  · Lecture by Mr. Bazargan - June 21, 2008 (7:30pm)

  · ICCNC Annual Whitewater Rafting (6/21) - ~1 spot open! Call to Register

  · Celebration of Hazrat Fatemeh Zahra (AS) Birthday- Friday June 27, 2008 at 8PM

  · Celebration of Imam Ali (AS) Birthday - Saturday July 12, 2008 at 7:00 PM

  · ICCNC Annual Camping Trip (July 18-20) - Register Today

  · Toastmasters at ICCNC - Regular Meetings on Saturday at 10:30-12:00 Noon

  Mohsen Namjoo in Toronto

  Ontario - Toronto Friday - June 20, 2008     10:00 PM

  Mohsen Namjoo in Toronto

  Start Time: Friday, June 20, 2008 at 10:00pm
  End Time: Saturday, June 21, 2008 at 1:00am
  Location: Pheonix Concert Theater
  Street: 410 Sherbourne St.
  City/Town: New Toronto, ON
  www.smallworldmusic.com
About 7rooz
7rooz Services
Other Stuff
Copyright © 2002-2024 7rooz.com