سمینارحقوق بشر در ایران 20- 22 ژوئن سن خوزه، کالیفرنیا

Friday, June 20, 2008
Time: 09:00 AM
Add to Calendar
جـمـعـيــت ايــرانـی حـقــوق بـشــر

صلح، عدالت ومنزلت انسانی برای همه

529 North 6th Street, San Jose, CA 95112 Phone: 408.275.9836
www.HumanRightsforIran.org

سمینارحقوق بشر در ایران
20- 22 ژوئن سن خوزه، کالیفرنیا

در چهار دهه گذشته، ایرانیان معترض به استبداد حاکم بر کشور، در افشای نفی و نقض حقوق بشر فعال بوده ودر جلب توجه جهانیان به ماهیت ضد دموکراتیک عناصر ومنافع مسلط بر ایران دست آوردهای قابل تقدیری داشته اند.

در سالهای اخیر، اینگونه فعالییتها گسترش یافته و دفاع از حقوق بشر برای دگر اندیشان ایران ارج و اولویت بیسابقه ای یافته است . با وجود این تحول امید بخش، هنوزتعدادایرانیانی که بطور مستمر و مشخص برای ترویج فرهنگ حقوق بشر کوشش میکنند اندک است و بندرت دیده میشود که برخورد با وضعیت حقوق بشر در ایران از محکوم کردن رژیم و متهم کردن صاحبان قدرت به شقاوت و قانون شکنی فراتر رود. در دو دهه ا خیر، پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی تحقیقات بد یع و بارزی در باره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر کرده اند که توجه ناظرین بین المللی را جلب نموده ولی ایرانیان مقیم خارج به اینگونه مطالعات توجه کافی نداشته اند. بخش عمده ای از گزارشهای مستند در باره نقض حقوق بشر در ایران بوسیله سازمانهای بین المللی تهیه و منتشر شده و کمک جامعه ایرانی به این سازمانها بسیار ناچیز بوده است.

جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا، سمینار سه روزه ای برای طرح بحثی گسترده و فراجناحی(non-partisan) در باره وضعیت حقوق بشر در ایران و کندوکاو چالشهائی که در برابر فعالان حقوق بشر قرار دارد را بر گزار میکند. این سمینار از 20-22 ماه جون در سال 2008 در شهر سن خوزه کالیفرنیا برگزار خواهد شد . ادرس محل بر گزاری ان :

San Jose City Hall,
200 East Santa Clara Street,
San Jose, CA, 95113

واژه فراجناحی (non-partisan) در جوامع باز به بینش و عملکرد مافوق مواضع و تمایلات خاص ایدئولوژیک اطلاق میشود. فراجناحی بودن در رابطه با حقوق بشر به معنی بیطرفی، غیر سیاسی و یا غیر ایدئولوژیک بودن نیست، بلکه مفهوم آن بر این فرض استوار است که در رابطه بین مردم و دولت و نیز در روند تکامل و تعیین معیار ها و ارزشهای حاکم بر زندگی انسانها، تصمیمات حقوقی و مدنی باید متاثر از اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. گفتن ندارد که تاکنون هیچ کشوری تمامی اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را مراعات نکرده است و این نزدیکی یا دوری به مراعات این اصول است که درجه مّدنیت ویا دموکراتیک بودن هر جامعه ای را تعیین میکند. لذا اگر تجربیات تاریخی رامعیار قرار دهیم، آن دسته از احزاب و گروههائی که دستیابی به خواسته های خود را فقط از طریق بکارگیری روشهای دموکراتیک میسر میدانند، باید حمایت فرا جناحی از حقوق بشر را متمّم و مکّمل برنامه ها و فعالیتهای خود محسوب دارند. برگزارکنندگان سمینار بر این باورند که نهضت نوپای دموکراسی ایران نیاز مبرمی به اشاعه اهمیت سیاسی و اجتماعی بینش و رفتار فراجناحی با مسائل و مقولات حقوق بشر دارد.

هدف دیگر سمینار این است که گفتمان حقوق بشر را از توجه منحصر به عملکرد و ادعا ها و توجیهات حکومت فراتر برده و چالشهائی را که در زمینه های رفتاری و فرهنگی و تاریخی در برابر رعایت و احترام به حقوق بشر در جامعه ایران قرار دارند مورد مطالعه قرار دهد، چرا که کوتاهی در شناخت، پذیرش و ارج نهادن به تکّثر عقیده و سلیقه و گوناگونی اولؤیت های ارزشی در جامعه تنها به صاحبان قدرت سیاسی و توده های مردم محدود نبوده، بلکه در رفتار و گفتار بسیاری از دگر اندیشان و مخالفین رژیم حاکم نیز متبلور است. ما بر این باوریم که بر خورد قاطعانه با این واقعیت بخشی تفکیک ناپذبر از مبارزه برای ترویج فرهنگ حقوق بشر و حرکت بسوی دموکراسی است.

البته بر این نکته باید تاکید کرد که در هنگام دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر در قلمرو سیاسی و اجتماعی و یا برخورد با تبعیضات قضائی توجه ما به نهاد های حکومتی و مسئولین دولتی معطوف خواهد بود، ولی وقتی که سخن از اصول حقوق بشر و یا شکستن تابوها و عادات تبعیض آمیز سنتی به میان میاید، ضروری است که بحث با نگاه انتقادی به خویش و جامعه ایران توأم باشد.

بسیار دلگرم کننده است که گفتگو در باره حقوق بشر در بین دانش آموختگان ایرانی بصورت امری رایج در آمده است، اما استبداد حاکم برکشوراجازه نمیدهد که فعالان درون مرز سازمانی تشکیل دهند و اعتقادات و خواستهای خود را در سطح جامعه مطرح کنند. این فرصت تاریخی برای ایرانیان مهاجر و تبعیدی وجود دارد و ارتباطات اینترنتی امکان پذیر کرده است که فعالان خارج از کشورکوششهای خود برای دفاع از مبارزان درونمرز و ارتقاء فرهنگ حقوق بشر در جوامع ایرانیان را در تماس و مشورت مستمر با همفکران و همرزمان خود در داخل کشور به پیش برند.

جمعیت ایرانی حقوق بشر
برگزارمیکند
سمینار حقوق بشر در ایران
سن خوزه، کالیفرنیا 20-22 ژوئن، 2008
San Jose, City Hall …………………………………………………………………………………………………………………………….
جمعه 20 ژوئن:
9:00 - ثبت نام و آشنائی
10:00 - 10:30- مراسم گشایش سمینار
10:30 - 12:30 - اولین میز گرد:
حقوق بشر و رفاه اقتصادی: گا می فراتر از آزادیهای مدنی و اجتماعی
- مهدی کوهستانی نژاد - دکتر کاوه احسانی
12:30- 14:00- ناهار
14:00-15:30- دومین میز گرد :
حقوق اقلیتهای قومی و جنسی
- آراز- م– فنی - آرشام پارسی
15:30-16:00 یورش مرگبار جمهوری اسلامی به روشنفکران مبارز
پرستو فروهر
16:30 - 16:00- تنفس
16:30 - 18:30 - سومین میز گرد:
بیاد آر : بیستمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 1988 (1367)
- دکتر عبدالکریم لاهیجی - منیره برادران
- ایرج مصداقی - بهاره منشی رودسری
- دکتر هادی قائمی
18:30 - 019:0 - سخنرانی
موانع فرهنگی و رفتاری تحقق حقوق بشر در ایران
- مهرانگیز کار
0 20:0 - شام و موسیقی
شنبه 21 ژوئن
9:00 - 10:30- چهارمین میز گرد:
آزادی مذهب، عرفی گرائی و منزلت شهروندی
- دکتر ژاله پیر نظر - ندا شهید یزدانی
- فریارنیکبخت
10:30 - 12:30 - پنجمین میز گرد:
جهانشمولی حقوق بشر، نسبیت گرائی فرهنگی در گفتمان پژوهشگران (این برنامه بزبان انگلیسی خواهد بود).
- دکتر رضا افشاری - دکتر انتونی چیس
12:00 - 14:00- ناهار
14:00- 14:30- سخنرانی :
گزینه فراجناحی برای ترویج و دفاع از حقوق بشر
- دکتر منصور فرهنگ
14:30-16:30 - ششمین میز گرد:
نقش زنان در طرح و ترویج حقوق بشر در ایران
- مهرانگیز کار - فریبا داودی مهاجر
- الهه امانی
16:30- 17:00- تنفس
17:00 -19:00 - هفتمین میز گرد:
حقوق انسانی در گیرودار سنت و نوآوری: شواهدی از ادبیات فارسی
- دکتر احمد کریمی حکاک - دکتر ناهید مظفری
- دکتر علی فردوسی
19:00 - 19:30- سخنرانی:
پیش شرطهای زیر بنائی رعایت حقوق بشر در ایران
- دکتر عبدالکریم لاهیجی
یکشنبه 22 ژوئن
10:00 - 12:00- هشتمین میز گرد:
پاراداکس حقوق بشر در روابط بین الملل
- دکتر منصور فرهنگ - دکتر عبدالکریم لاهیجی
- محمد رضا معینی - دکتر هادی قائمی
12:00-14:00- ناهار
14:00 - 17:00- نهمین میز گرد:
جنبشهای نوین اجتماعی و کار در ساختارهای شبکه ای:
- پرستو فروهر - آرشام پارسی ( سازمان دگر باشان ایرانی)
- سهیلا وحدتی ( کمپین بر علیه سنگسار) - محمد رضا معینی (سازمان بین المللی گزارشگران بدون مرز)
- حسین ماهوتیها ( کانون دفاع از حقوق بشر)
- گرداننده دکتر علیرضا عزیزی (عفو بین الملل و بخش هماهنگی خاورمیانه در عفو بین الملل آمریکا )
17:00- 17:30- برنامه پایانی.
………………………………………………………………………………………………………………………………
www.humanrightsforiran.org
E-Mail: info@humanrightsforiran.org
Phone: 408-275-9836Reviewed/approved by talieshah -.

Comments

ba salam va doorod bar shoma iran dostan.lotfan dar morede hoghoghe bashar matalebi baraye man send konid

Posted by: mohammad at 2008-06-20 07:44:09

精力剤:www.mykanpou.com/Energy.html 媚薬:www.mykanpou.com/Charming-medicine.html ru486:www.mykanpou.com/Product/RU486.html 絶對高潮:www.mykanpou.com/Product/女性用媚薬.html 花痴:www.mykanpou.com/Product/花痴催情.html 威哥王:www.mykanpou.com/Product/威哥王.html 巨人倍増:www.mykanpou.com/Product/巨人倍増販売.html 終極痩身:www.mykanpou.com/Product/終極痩身.html 韓国痩身一号:www.mykanpou.com/Product/韓国痩身1号美体.html 紅蜘蛛:www.mykanpou.com/Product/紅蜘蛛壮陽丹.html 狼一号:www.mykanpou.com/Product/早漏防止.html 三體牛鞭:www.mykanpou.com/Product/三體牛鞭.html

Posted by: 精力剤 at 2013-03-13 10:06:48

Posted by: at 2013-03-13 10:07:03

ティファニー ネックレス:www.jewelry-street.com/tiffany-necklace.html ティファニー ブレスレット:www.jewelry-street.com/tiffany-Bracelets.html ティファニー リング:www.jewelry-street.com/tiffany-Ring.html

Posted by: ティファニー ネックレス at 2013-03-13 10:08:54

アバクロ:www.afinjapan.com アバクロ ダウン:www.afinjapan.com/category-499-b0.html アバクロ ダウンベスト:www.afinjapan.com/category-530-b0.html アバクロ ダウンジャケット:http://www.afinjapan.com/category-529-b0.html アバクロ Tシャツ:www.afinjapan.com/category-491-b0.html アバクロ シャツ:www.afinjapan.com/category-489-b0.html アバクロ ニット:www.afinjapan.com/category-488-b0.html アバクロ ジャケット:www.afinjapan.com/category-493-b0.html アバクロ トップス:www.afinjapan.com/category-516-b0.html

Posted by: アバクロ at 2013-03-13 10:09:10

タオバオ代行:www.86daikou.com タオバオ:www.86daikou.com taobao:www.86daikou.com taobao代行:www.86daikou.com 中国 代行:www.86daikou.com 淘宝網:www.86daikou.com

Posted by: タオバオ代行 at 2013-03-13 10:09:31

Posted by: at 2013-03-13 10:09:49

ダイエット方法:www.diettonya.com ダイエット商品:www.diettonya.com/jbjf/tjf.html 腰ダイエッ:www.diettonya.com/jbjf/yjf.html 腕ダイエット:www.diettonya.com/jbjf/shbjf.html 顔ダイエット:www.diettonya.com/jbjf/ljf.html 局部ダイエット:www.diettonya.com/jbjf/index.html 脂肪燃焼:www.diettonya.com/jsjf/zfrs.html ダイエット薬:www.diettonya.com/hfyjf/jfyao.html 全身ダイエット:www.diettonya.com/jfff/buwei.html 太もも ダイエット:www.diettonya.com/jbjf/ljf.html

Posted by: ダイエット方法 at 2013-03-13 10:10:03

Buy paper services and gain the lots of of advantages you could not think of. Many paper writing services do their best in order you will have the chance to receive professional aid with academic papers all day and all nights.

Posted by: VillarrealBrenda at 2013-04-24 17:34:58

三体牛鞭:http://三体牛鞭.shanghaikanpo.com 三體牛鞭:http://三体牛鞭.shanghaikanpo.com 五便宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1378.html 三便宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1425.html 花痴:http://www.shanghaikanpo.com/view/1363.html 巨人倍増:http://www.shanghaikanpo.com/view/1334.html 威哥王:http://www.shanghaikanpo.com/view/1392.html 精力剤:http://www.shanghaikanpo.com/Energy.html 紅蜘蛛:http://www.shanghaikanpo.com/view/1195.html 福源春:http://www.shanghaikanpo.com/view/1228.html 五便宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1378.html 三體牛鞭:http://www.shanghaikanpo.com/view/1420.html 媚薬:http://www.shanghaikanpo.com/Charming-medicine.html 避妊薬:http://www.shanghaikanpo.com/Avoid-pregnanting.html 中絶薬 :http://www.shanghaikanpo.com/Avoid-pregnanting.html 蟻力神:http://www.shanghaikanpo.com/view/1038.html 天天素:http://www.shanghaikanpo.com/view/1407.html 媚薬 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/18.html 男露888:http://www.shanghaikanpo.com/view/1451.html 補腎助陽:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/68.html 曲美 ダイエット:http://www.shanghaikanpo.com/view/1431.html 三便宝カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1378.html 精力増強剤:http://www.shanghaikanpo.com/news/list/6.html VigRx:http://www.shanghaikanpo.com/view/1165.html vigRx oil:http://www.shanghaikanpo.com/view/1166.html 女性用媚薬:http://www.shanghaikanpo.com/Charming-medicine.html VVK:http://www.shanghaikanpo.com/view/1158.html Wenickman:http://www.shanghaikanpo.com/view/1156.html 街頭霸王 ペニス増大:http://www.shanghaikanpo.com/view/1471.html 潤滑剤:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/15.html 早漏防止:http://www.shanghaikanpo.com/view/1019.html 狼一号,狼1号:http://www.shanghaikanpo.com/view/1319.html 中絶薬RU486:http://www.shanghaikanpo.com/view/1010.html 精力増強剤:http://www.shanghaikanpo.com/Energy.html ペニス増大:http://www.shanghaikanpo.com/view/1157.html 巨人倍増枸杞:http://www.shanghaikanpo.com/view/1334.html 早漏:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/11.html 奇果カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1439.html 新曲美痩身カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1515.html 福源春カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1228.html MAXMAN:http://www.shanghaikanpo.com/view/1485.html 唯美OB蛋白痩身素:http://www.shanghaikanpo.com/view/1386.html 片仔廣:http://www.shanghaikanpo.com/view/1446.html 男露888:http://www.shanghaikanpo.com/view/1451.html 房事の神油:http://www.shanghaikanpo.com/view/1233.html 蟻力神:http://www.shanghaikanpo.com/view/1038.html RU486 販売:http://www.shanghaikanpo.com/view/1009.html 威哥王 三鞭粒:http://www.shanghaikanpo.com/view/1394.html spanish sex drops D8:http://www.shanghaikanpo.com/view/1180.html 即効性精力剤:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/14.html 同仁牛黄清心丸:http://www.shanghaikanpo.com/view/1399.html 威哥王 三鞭粒:http://www.shanghaikanpo.com/view/1394.html 蟻力神:http://www.shanghaikanpo.com/view/1038.html イーリーシン:http://www.shanghaikanpo.com/view/1038.html RU486:http://www.shanghaikanpo.com/view/1010.html RU486 販売:http://www.shanghaikanpo.com/view/1009.html Xing霸 性霸2000:http://www.shanghaikanpo.com/view/1154.html 五便宝 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1378.html 巨根カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1335.html ハーバルビビッド VIVID:http://www.shanghaikanpo.com/view/1466.html 漢方薬:http://www.shanghaikanpo.com/Chinese-side.html 男根増長素:http://www.shanghaikanpo.com/view/1462.html 新一粒神 :http://www.shanghaikanpo.com/view/1464.html しんいちつぶしん:http://www.shanghaikanpo.com/view/1464.html MaxMan:http://www.shanghaikanpo.com/view/1084.html 魔鬼天使性欲粉:http://www.shanghaikanpo.com/view/1454.html 蟻王:http://www.shanghaikanpo.com/view/1039.html VigRx:http://www.shanghaikanpo.com/view/1165.html ビグレックス:http://www.shanghaikanpo.com/view/1165.html 男露888:http://www.shanghaikanpo.com/view/1451.html 西班牙昆虫粉:http://www.shanghaikanpo.com/view/1374.html 繊之素カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1065.html 五便宝 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1378.html 事後避妊薬:http://www.shanghaikanpo.com/view/1130.html 藏秘男宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1268.html 性愛密碼強腎カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1056.html 西班牙蒼蝿迷情液:http://www.shanghaikanpo.com/view/1074.html Jelly潤滑剤:http://www.shanghaikanpo.com/view/1087.html 1粒神:http://www.shanghaikanpo.com/view/1118.html 天天素 清脂カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1407.html 美人豹女性用口服液:http://www.shanghaikanpo.com/view/1296.html 東方神龍生精 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1244.html 蟻王:http://www.shanghaikanpo.com/view/1151.html ANT KING:http://www.shanghaikanpo.com/view/1151.html 韓国痩身一号:http://www.shanghaikanpo.com/view/1203.html 痩身1号:http://www.shanghaikanpo.com/view/1203.html 催情薬:http://www.shanghaikanpo.com/keyword/253.html 街頭霸王 ペニス増大:http://www.shanghaikanpo.com/view/1471.html 夜の健康食品:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/66.html ED改善:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/67.html ED助勃:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/12.html 媚薬カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/18.html 性器増大:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/10.html 滋養強壮:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/13.html 男宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1452.html 威可王:http://www.shanghaikanpo.com/view/1391.html ウェイカワン:http://www.shanghaikanpo.com/view/1391.html 脂肪燃焼:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/23.html 催情薬:http://www.shanghaikanpo.com/keyword/253.html 街頭霸王 ペニス増大:http://www.shanghaikanpo.com/view/1471.html 夜の健康食品:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/66.html 新陳代謝:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/24.html 即効ダイエット:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/25.html 絶對高潮 催淫 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1331.html 壮三天:http://www.shanghaikanpo.com/view/1474.html FAT BURNING:http://www.shanghaikanpo.com/view/1098.html ダイエット薬:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/69.html 避妊中絶薬:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/20.html 経口避妊薬 購入:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/20.html 粉劑媚薬:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/16.html 催情水剤:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/17.html 紅蜘蛛 催情粉:http://www.shanghaikanpo.com/view/1197.html ダイエット:http://www.shanghaikanpo.com/Reduce-weight.html 漢方薬:http://www.shanghaikanpo.com 威哥王 販売:http://www.shanghaikanpo.com/view/1394.html v26 薬:http://www.shanghaikanpo.com/view/1171.html 絶對高潮カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1330.html 三便宝 カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1424.html 蔵八宝:http://www.shanghaikanpo.com/view/1465.html 天天素 清脂カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1407.html 曲美:http://www.shanghaikanpo.com/view/1431.html 即効ダイエット:http://www.shanghaikanpo.com/view/1460.html きょくび:http://www.shanghaikanpo.com/view/1431.html くらはちほう:http://www.shanghaikanpo.com/view/1465.html コンドーム:http://www.shanghaikanpo.com/Condom.html 早妊診断:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/21.html 豊胸美乳:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/26.html 家庭治療薬:http://www.shanghaikanpo.com/catalog/33.html D10 媚薬:http://www.shanghaikanpo.com/view/1107.html SEX DROPS:http://www.shanghaikanpo.com/view/1136.html 三便百勝軟カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1492.html 女士催情コーヒー:http://www.shanghaikanpo.com/view/1490.html 男士コーヒー:http://www.shanghaikanpo.com/view/1491.html VEGETAL VIGRAカプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1489.html VEGETAL VIGRA:http://www.shanghaikanpo.com/view/1488.html 阿拉伯偉哥:http://www.shanghaikanpo.com/view/1487.html 狼一号:http://www.shanghaikanpo.com/view/1484.html 植物壮根素 :http://www.shanghaikanpo.com/view/1486.html 増粗延時王:http://www.shanghaikanpo.com/view/1483.html GOODMANペニス増大カプセル:http://www.shanghaikanpo.com/view/1480.html GOODMAN:http://www.shanghaikanpo.com/view/1481.html トップラブV9:http://www.shanghaikanpo.com/view/1482.html CROWN 3000:http://www.shanghaikanpo.com/view/1493.html RU486:http://www.shanghaikanpo.com/view/1010.html FAT BURNING:http://www.shanghaikanpo.com/view/1098.html ANT KING:http://www.shanghaikanpo.com/view/1151.html VigRx:http://www.shanghaikanpo.com/view/1165.html MaxMan:http://www.shanghaikanpo.com/view/1084.html 妻之友:http://www.shanghaikanpo.com/view/1440.html

Posted by: 三体牛鞭:http://三体牛鞭.shanghaikanpo.com 三體牛鞭:http://三体牛鞭.shanghaikanpo.co at 2013-09-13 23:59:37

紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.akanpo.net 威哥王:http://www.akanpo.net/product/299.html 三便宝:http://www.akanpo.net/product/233.html 巨人倍増:http://www.akanpo.net/product/36.html 紅蜘蛛:http://www.akanpo.net/product/111.html 三体牛鞭:http://www.akanpo.net/product/91.html 三體牛鞭:http://www.akanpo.net/product/91.html 中絶薬:http://www.akanpo.net/catalog/3.html 花痴:http://www.akanpo.net/product/109.html 媚薬:http://www.akanpo.net/catalog/60.html RU486:http://www.akanpo.net/product/232.html 精力剤:http://www.akanpo.net/product/57.html 精力剤:http://www.akanpo.net 福源春:http://www.akanpo.net/product/55.html 韓国痩身一号:http://www.akanpo.net/product/208.html 狼一号:http://www.akanpo.net/product/92.html 狼1号:http://www.akanpo.net/product/92.html 蟻力神:http://www.akanpo.net/product/154.html 韓国痩身1号:http://www.akanpo.net/product/208.html 韓国痩身一号:http://www.akanpo.net/product/208.html 天天素:http://www.akanpo.net/product/251.html 男宝:http://www.akanpo.net/product/52.html 漢方薬:http://www.akanpo.net/catalog/2.html 避妊薬:http://www.akanpo.net/product/147.html 催淫カプセル:http://www.akanpo.net/product/339.html 催淫:http://www.akanpo.net/product/443.html 妻之友:http://www.akanpo.net/product/390.html 経口避妊薬:http://www.akanpo.net/product/282.html 早漏防止:http://www.akanpo.net/product/140.html ペニス増大:http://www.akanpo.net/catalog/13.html ED治療薬:http://www.akanpo.net/catalog/12.html ダイエット薬:http://www.akanpo.net/product/14.html 漢方ダイエット:http://www.akanpo.net/catalog/4.html 三便宝:http://www.akanpo.net/product/383.html 三鞭粒:http://www.akanpo.net/product/441.html 三便宝:http://www.akanpo.net/product/233.html ru486 個人輸入:http://www.akanpo.net/product/232.html ru486 販売:http://www.akanpo.net/product/232.html キョジンバイゾウ:http://www.akanpo.net/product/303.html ビグレックス:http://www.akanpo.net/product/238.html D10 媚薬:http://www.akanpo.net/product/315.html イーリーシン:http://www.akanpo.net/product/154.html さんべんぼう:http://www.akanpo.net/product/383.html 漢方 強精剤:http://www.akanpo.net/catalog/1.html 強精剤:http://www.akanpo.net/catalog/1.html 巨根カプセル:http://www.akanpo.net/product/50.html きょくび:http://www.akanpo.net/product/221.html 超級脂肪燃焼弾:http://www.akanpo.net/product/406.html 曲美:http://www.akanpo.net/product/221.html 終極痩身カプセル:http://www.akanpo.net/product/434.html VigRX Oil:http://www.akanpo.net/product/238.html VigRX:http://www.akanpo.net/product/238.html ビグレックス オイル:http://www.akanpo.net/product/238.html 福源春カプセル:http://www.akanpo.net/product/55.html 西班牙蒼蝿水:http://www.akanpo.net/product/314.html 男露888:http://www.akanpo.net/product/335.html 魔根:http://www.akanpo.net/product/87.html 美人豹:http://www.akanpo.net/product/223.html 法国性奴:http://www.akanpo.net/product/438.html 性霸2000:http://www.akanpo.net/product/309.html 絶對高潮カプセル:http://www.akanpo.net/product/339.html 絶對高潮:http://www.akanpo.net/product/340.html 男根増長素:http://www.akanpo.net/product/446.html 勃動力:http://www.akanpo.net/product/91.html 勃動力三體牛鞭:http://www.akanpo.net/product/91.html イカオウ:http://www.akanpo.net/product/299.html ウェイカワン:http://www.akanpo.net/product/299.html 巨人倍増 販売:http://www.akanpo.net/product/36.html 威哥王 販売:http://www.akanpo.net/product/299.html 三便宝 販売:http://www.akanpo.net/product/383.html 紅蜘蛛 通販:http://www.akanpo.net/product/111.html 紅蜘蛛 激安:http://www.akanpo.net/product/110.html 紅蜘蛛 液体:http://www.akanpo.net/product/110.html 威可王:http://www.akanpo.net/product/299.html 三便宝 激安:http://www.akanpo.net/product/233.html 三便宝 販売:http://www.akanpo.net/product/383.html 三便宝 販売店:http://www.akanpo.net/product/383.html 威哥王三鞭粒:http://www.akanpo.net/product/440.html 曲美 正規品:http://www.akanpo.net/product/221.html 曲美 通販:http://www.akanpo.net/keyword/m05/20085105.html 曲美 ダイエット:http://www.akanpo.net/product/220.html 曲美 本物:http://www.akanpo.net/product/220.html 勃起促進:http://www.akanpo.net/catalog/16.html VVK:http://www.akanpo.net/product/97.html 性欲増強:http://www.akanpo.net/catalog/62.html pronetil spray:http://www.akanpo.net/product/382.html SPANISCHE FLIEGE:http://www.akanpo.net/product/125.html 蟻王:http://www.akanpo.net/product/59.html 花之欲:http://www.akanpo.net/product/128.html 蒼蝿水:http://www.akanpo.net/product/102.html SEX DROPS:http://www.akanpo.net/product/99.html 三便宝カプセル:http://www.akanpo.net/product/233.html きょくび:http://www.akanpo.net/product/221.html ベニクモ:http://www.akanpo.net/product/111.html 新一粒神:http://www.akanpo.net/product/448.html 壮三天:http://www.akanpo.net/product/458.html 終極痩身:http://www.akanpo.net/product/434.html 日本秀身堂:http://www.akanpo.net/product/249.html SUPER FAT BURNING:http://www.akanpo.net/product/406.html FAT BURNING:http://www.akanpo.net/product/406.html 御秀堂:http://www.akanpo.net/product/150.html 痩身一号:http://www.akanpo.net/product/210.html 痩身1号:http://www.akanpo.net/product/209.html v26:http://www.akanpo.net/product/445.html v26 薬:http://www.akanpo.net/product/444.html v26 カプセル:http://www.akanpo.net/product/445.html v26 ダイエット:http://www.akanpo.net/product/445.html ダイエット:http://www.akanpo.net/catalog/4.html 肥滿:http://www.akanpo.net/catalog/29.html ED シアリス:http://www.akanpo.net/product/276.html 精力増強剤:http://www.akanpo.net/catalog/1.html 脂肪燃焼:http://www.akanpo.net/catalog/28.html 新陳代謝:http://www.akanpo.net/catalog/30.html 肥滿:http://www.akanpo.net/catalog/29.html 漢方精力剤:http://www.akanpo.net/catalog/1.html 漢方薬 通販:http://www.akanpo.net/catalog/2.html Wenickman:http://www.akanpo.net/product/97.html WENICKMAN:http://www.akanpo.net/product/284.html ペニス増大:http://www.akanpo.net/catalog/13.html アリ王:http://www.akanpo.net/product/59.html ANT KING:http://www.akanpo.net/product/156.html 催情剤:http://www.akanpo.net/product/443.html しんいちつぶしん:http://www.akanpo.net/product/448.html ハナチ:http://www.akanpo.net/product/109.html FAT BURNING:http://www.akanpo.net/product/407.html ナンパオ:http://www.akanpo.net/product/52.html プロコミルスプレー:http://www.akanpo.net/product/382.html くらはちほう:http://www.akanpo.net/product/449.html 西班牙昆虫粉:http://www.akanpo.net/product/129.html 蔵八宝:http://www.akanpo.net/product/449.html FLY D5:http://www.akanpo.net/product/102.html D5 原液:http://www.akanpo.net/product/102.html Xing霸:http://www.akanpo.net/product/309.html 媚薬蟻王:http://www.akanpo.net/product/59.html

Posted by: 紅蜘蛛:http://紅蜘蛛.akanpo.net 威哥王:http://www.akanpo.net/product/299.html 三便宝:h at 2013-09-14 00:23:34

巨人倍増:http://www.chemmm.com 蟻力神:http://chemmm.com/product/yilishen.html 五便宝:http://chemmm.com/product/wubianbao.html VigRx :http://chemmm.com/product/vigrx.html ビグレックス:http://chemmm.com/product/vigrx.html vigRx oil:http://chemmm.com/product/vigrxoil.html キョジンバイゾウ:http://chemmm.com/product/jurenbeizenggouqi.html ウェイカワン:http://www.chemmm.com/product/weigwang.html イカオウ:http://chemmm.com/product/wgwsbl.html SPANISCHE FLIEGE:http://www.chemmm.com 催淫通販:http://www.chemmm.com/product/jueduigaochao.html 男宝:http://chemmm.com/product/nanbao.html ナンパオ:http://chemmm.com/product/nb.html 巨根カプセル:http://chemmm.com/product/jugen.html 紅蜘蛛:http://chemmm.com/product/mycqf.html ベニクモ:http://chemmm.com/product/mycqf.html ハナチ:http://chemmm.com/product/huachi.html 蒼蝿水:http://chemmm.com/product/cangyshui.html 三體牛鞭:http://chemmm.com/product/stnb.html 三体牛鞭:http://chemmm.com/product/santiniubian.html 男根増長素:http://chemmm.com/product/ngzz.html 魔根:http://chemmm.com/product/mgjzc.html 男露888:http://chemmm.com/product/nanlu.html しんいちつぶしん:http://www.chemmm.com/product/xyls.html くらはちほう:http://chemmm.com/product/zbb.html 勃動力:http://chemmm.com/product/santiniubian.html 勃動力三體牛鞭:http://chemmm.com/product/santiniubian.html 夜の健康食品:http://chemmm.com/product/zbb.html 催淫:http://www.chemmm.com/product/jueduigaochao.html 催情:http://chemmm.com/product/mycqf.html ビグレックス オイル:http://chemmm.com/product/vigrxoil.html 巨人倍増 販売:http://w.livedoor.jp/chemmmqwyhs/d/%B5%F0%BF%CD%C7%DC%C1%FD1 威哥王 販売:http://www.chemmm.com/product/weigwang.html 紅蜘蛛 液体:http://chemmm.com/product/hzhzyd.html 紅蜘蛛 激安:http://chemmm.com/product/hongzhizhu.html 紅蜘蛛 通販:http://chemmm.com/product/hongzhizhucqf.html

Posted by: 巨人倍増:http://www.chemmm.com 蟻力神:http://chemmm.com/product/yilishen.html 五便宝:http: at 2013-09-14 00:51:18

Leave a Reply


Remember personal info?

About 7rooz
7rooz Services
Other Stuff
Copyright © 2002-2023 7rooz.com